auto-ikona Darmowa dostawa
Gwarantujemy naszym Klientom darmową dostawę
zakupionego towaru na terenie Polski
 |  kontakt Telefon do eksperta  |  kontakt E-mail

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.materace.atm.pl

1. Niniejszy Regulamin ( zwany w dalszej części „Regulaminem” określa” • zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży; • zasady i warunki korzystania ze sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego; • zasady korzystania przez Konsumentów z prawa do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny; • zasady postępowania reklamacyjnego.

2. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

3. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu oraz zasad Polityki Przetwarzania Danych Osobowych ATM s.c.

4. Właścicielem sklepu internetowego materace.atm.pl jest ATM s.c. Marek Tylicki, Małgorzata Raukuć-Tylicka.

§1 Definicje

a) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która wyraża chęć zawarcia umowy ze Sprzedawcą.

b) Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

c) Kodeks Cywilny – ust. z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny ( Dz.U. 1964.16.93)

d) Sklep – sklep internetowy działający pod adresem http://materace.atm.pl

e) Sklep stacjonarny – sklep, w którym możliwy jest zakup i odbiór produktów, znajdujący się w Bydgoszczy przy ul. Łęczyckiej 49.

f) Sprzedawca – Atm s.c. Marek Tylicki, Małgorzata Raukuć-Tylicka.

§2 Zamówienie

Klient może złożyć zamówienie w następujący sposób:

a) przez system sklepu internetowego

b) telefonicznie

c) Drogą mailową

1. Złożenie zamówienie przez system sklepu za pośrednictwem witryny www.materace.atm.pl Złożenie zamówienia nie wymaga rejestracji i logowania. Rejestracja jest dowolna. Samo złożenie zamówienia nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Dokonując zamówienia poprzez sklep internetowy, Klient powinien podejmować kolejne czynności, zgodnie z wyświetlanymi komunikatami: • dodać wybrany towar do koszyka; • kontynuować zakupy ( klikając przycisk” Kontynuuj Zakupy”) lub przejść do realizacji zamówienia klikając przycisk „Zapisz”, następnie wybrać formę dostawy i płatności oraz wypełnić formularz z danymi. • Klient przechodzi do podsumowania informacji o zamówieniu. Jeżeli wszystkie informacje są prawidłowe, Klient decydując się na złożenie zamówienia, powinien kliknąć przycisk „Potwierdzam zamówienie”.

2. Złożenie zamówienia przez telefon. Celem złożenia zamówienie przez telefon, Klient powinien skontaktować się ze sprzedawcą, dostępnym pod numerem telefonu 601 461 160 lub ( 52) 5511662. Podczas rozmowy Klient będzie poproszony o podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia ( przedmiot zamówienia, dane osobowe, adres, telefon ).

3. Złożenie zamówienia przez e-mail. Aby złożyć zamówienie za pomocą adresu e-mail, Klient powinien wysłać informację mailową na adres: materace.at.@op.pl, podając w niej przedmiot zamówienia, dane osobowe, adresowe i kontaktowe. Sprzedawca potwierdza Klientowi fakt otrzymania zamówienia oraz przyjęcia go do realizacji. Po złożeniu zamówienia, Sprzedający niezwłocznie prześle Klientowi na podany w zamówieniu adres e-mail, niniejszy Regulamin utrwalony w formacie pdf oraz numer zamowienia. Zawarcie umowy sprzedaży następuje z chwilą potwierdzenia zamówienia, przez którąkolwiek ze Stron.

§3 Termin realizacji zamówienia

Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od rodzaju zamówionego towaru i wynosi od 1 do 8 tygodni od momentu zawarcia umowy sprzedaży.

§4 Dostawa i Płatność

Kupujący ma do wyboru następujące formy dostawy towaru: – dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej ( Sprzedawca powierza dostarczenie towaru podmiotom trzecim, prowadzącym w tym zakresie działalność gospodarczą); – odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym znajdującym się w Bydgoszczy przy ul.łęczyckiej 49. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówiony towar: – płatność za pobraniem; – Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego. W tytule przelewu, Klient powinien podać numer zamówienia. W przypadku braku podania w/w numeru oraz niemożnością jego ustalenia przez Sprzedawcę, wpłacona kwota zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego został zrealizowany przelew. – Płatność gotówką przy odbiorze – w przypadku odbioru osobistego w sklepie stacjonarnym Sprzedającego. Ceny za wszystkie produkty dostępne w Sklepie internetowym, są cenami brutto ( zawierają podatek VAT ). Klientowi za zakupiony towar zostanie wystawiona faktura VAT, która zostanie dostarczona drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres e-mail oraz zostanie wysłana pocztą tradycyjną na podany przez Klienta adres.

§5 Reklamacja

1. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową, Klient zobowiązany jest do zawiadomienia o tym Sprzedawcy.

2. Reklamację dotyczące zakupionego towaru Klient może zgłaszać w następujący sposób: – osobiście w siedzibie Sprzedającego: ul.Łęczycka 49, 85-737 Bydgoszcz; – drogą elektroniczną na adres mailowy Sprzedającego materace.atm@op.pl Chcąc złożyć reklamację Klient powinien wypełnić oraz przesłać na adres e-mail Sprzedawcy, formularz reklamacyjny dostępny w siedzibie firmy oraz w sklepie internetowym materace.atm.pl, w zakładce Regulamin.

3. W przypadku ustosunkowania się Sprzedawcy do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z niezgodności towaru z umową sprzedaży/rękojmi niezbędne będzie dostarczenie produktu do Sprzedawcy. Klient może zostać poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie produktu na koszt Sprzedawcy na wskazany przez niego adres. Klient może zostać poproszony przez Sprzedawcę o przesłanie drogą elektroniczną zdjęć reklamowanego towaru.

4. Po otrzymaniu reklamowanego towaru lub gdy nie jest to konieczne do rozpatrzenia reklamacji jego zdjęć, Sprzedawca w ciągu 14 dni ustosunkuje się do zgłoszonej przez Klienta reklamacji.

5. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Sprzedawca doprowadzi towar do stanu zgodnego z umową poprzez naprawę lub wymianę na nowy. Koszty naprawy, wymiany i dostawy towaru do Klienta ponosi Sprzedający.

6. Szczegółowe informację dotyczące możliwości korzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych ( miejskich ) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowi mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego ) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów ( m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail porady@dlakonsumentow.pl

§6 Odstąpienia od umowy

1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość ma prawo od niej odstąpić bez podania przyczyny. Powinien w tym celu złoży na piśmie stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od dnia wydania przedmiotu umowy. Oświadczenie Klient może wysłać drogą elektroniczną na adres: materace.atm@op.pl lub listownie na adres 85-737 Bydgoszcz ul. Łęczycka 49. Treść oświadczenia o odstąpieniu od umowy powinna zawierać oświadczenie o treści: „Oświadczam, że zgodnie z art.27 ust. z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta ( Dz.U.2014r. poz 827), odstępuję od umowy zawartej dnia…, dotyczącej zakupu towaru…), a także: imię i nazwisko Klienta oraz numer FV sprzedaży. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia klienta o odstąpieniu Umowy, prześle Klientowi wiadomość mailową potwierdzającą otrzymanie w/w oświadczenia. Sprzedający wraz z ceną towaru zwraca koszty dostawy dostawy do Klienta, jednak tylko do wysokości najtańszej przesyłki oferowanej oferowanej przez sklep.

2. Zwrócony towar Klient powinien odesłać na adres siedziby firmy Sprzedającego ul. Łęczycka 49 85-737 Bydgoszcz. Towar powinien być zabezpieczony przez Klienta na czas transportu i nienaruszony. Konsument ma prawo do korzystania z towaru przed odstąpieniem od umowy tylko w taki sposób, w jaki robiłby to w sklepie stacjonarnym. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia zwracanego towaru inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi W przypadku umów:

a) O świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Klienta wyraźną zgodą;

b) W której cena towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wg specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) W której przedmiotem świadczenia jest Rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

e) W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

f) w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczone w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

g) o dostarczenie treści, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Klienta zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

5. Jeżeli zwracany towar ulegnie uszkodzeniu podczas dostawy do Sprzedającego, Sprzedający będzie mógł wystąpić do Klienta z żądaniem zapłaty odszkodowania za zmniejszenie wartości wracanego towaru.

§7 Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies ( informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Kupującego (np komputerach, tablecie, smartfonie. cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy. Sprzedawca uzyskując dostęp do informacji zawartych w plikach cookies, wykorzystuje tę wiedzę w celu prawidłowego funkcjonowania sklepu. Sprzedawca informuje Kupującego o możliwości konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwi przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Klienta. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczenia jakichkolwiek praw Klienta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks Cywilny ( Dz. U. nr 16 poz. 93 ze zm.). W przypadku niezgodności niniejszego regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy. W ramach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają właściwe przepisy prawa obowiązującego na terenie RP. – ustawy z dn. 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny – – ustawy z dn. 24.06.2014 o Prawach Konsumenta – ustawy z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych Ewentualne spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego. Ewentualne spory pomiędzy Sprzedającym a Klientem nie będącym konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy ze względu na siedzibę sklepu. Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie, które zaczną obowiązywać z dniem ich publikacji na stronie www.materace.atm.pl.