auto-ikona Darmowa dostawa
Gwarantujemy naszym Klientom darmową dostawę
zakupionego towaru na terenie Polski
 |  kontakt Telefon do eksperta  |  kontakt E-mail

POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w ATM s.c.

Na podstawie art.13 ust.1 i 2 oraz art.14 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( dalej jako: „RODO” ), informujemy Państwa o sposobie i celu w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe, a także o przysługujących Państwu prawach wynikających z RODO.

1. Administrator danych.
Administratorem Państwa danych osobowych jest ATM s.c. Marek Tylicki, Małgorzata Raukuć-Tylicka, z siedzibą przy ul.Łęczyckiej 49 w Bydgoszczy, zwanej dalej „Spółką”. Administrator nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, prosimy o kontaktowanie się z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych w Spółce, pod adresem e-mail: materace.atm@op.pl lub pisemnie na adres siedziby Spółki: ul.Łęczycka 49, 85-737 Bydgoszcz.
2. Konieczność przekazania danych i rodzaj danych, które należy nam podać.
Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. Celem zawarcia umowy, prosimy o wypełnienie formularza zamówienia, podając: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail i numer telefonu. Jeśli formą płatności, którą Państwo wybiorą jest przelew bankowy, wówczas wejdziemy w posiadanie informacji z jakiego konta dokonali Państwo zapłaty. Dane te będziemy wykorzystywali w celu sprawdzenia, czy dokonali Państwo poprawnej zapłaty, a w razie potrzeby, także w celu dokonania zwrotów.
3. Cel, zakres oraz podstawa prawna przetwarzania danych.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane: a) w celu prawidłowego wykonania umowy, w tym również przesyłania Państwu powiadomień e-mail o wysłaniu zamówionego towaru; – przetwarzamy takie dane jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail numer telefonu; Podstawa prawna: Art.6 ust.1 lit.b RODO, tj. Przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, której są Państwo Stroną. b) w celu rozpatrzenia reklamacji; – przetwarzamy takie danej jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania ( jeśli następuje wymiana towaru), adres e-mail, nr telefonu, ewentualnie numer rachunku bankowego ( jeżeli następuje zwrot pieniędzy ); Podstawa prawna: Art.6 ust.1 lit.b RODO, tj.przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której są Państwo Stroną. c) w celu niezbędnym do wykonania ciążących na nas obowiązków księgowo-prawnych, w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, takich jak np. przechowywanie dokumentacji księgowej przez 5 lat; – przetwarzamy takie dane jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania lub adres siedziby, numer NIP, o ile został podany. Podstawa prawna: Art.6 ust.1 lit.c RODO w związku z regulacjami zawartymi w ustawie z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości. d) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami; – przetwarzamy takie dane jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu. Podstawa prawna: Art.6 ust.1 lit.f RODO, jako tzw. Prawnie uzasadniony interes Spółki, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw. e) w celu tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO, w tym np.rejestr klientów, którzy zgłosili reklamację zakupionego towaru, którzy zgłosili sprzeciw lub skorzystali z prawa do ograniczenia przetwarzania ich danych zgodnie z RODO; – przetwarzamy takie dane jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu. Podstawa prawna: Art.6 ust.1 lit.c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeśli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Spółkę z jej obowiązków wynikających z prawa. Art.6 ust.1 lit.f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Spółka realizuje swój prawnie uzasadniony interes ( w tym przypadku interesem Spółki jest posiadanie wiedzy na temat osób, które realizują swoje uprawnienia wynikające z RODO ). f) w celu administrowania stroną internetową; – przetwarzamy takie dane jak: adres IP, data i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej, informacje o systemie operacyjnym. Dane te są zapisywane automatycznie w tzw.logach serwera, przy każdorazowym korzystaniu ze strony internetowej należącej do Spółki. Administrowanie stroną internetową bez użycia serwera i bez tego automatycznego zapisu, nie byłoby możliwe. Podstawa prawna: Art.6 ust.1 lit.f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeśli tym sposobem Spółka realizuje swój prawnie uzasadniony interes ( w tym przypadku interesem Spółki jest administrowanie stroną internetową ).
4. Prawo do wniesienia sprzeciwu.
Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanie Państwa danych osobowych, na podstawie którego przestaniemy przetwarzać Państwa dane w celach określonych w punkcie 3, z wyłączeniem sytuacji gdy wykażemy, ze w stosunku do Państwa danych przysługują nam prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, w szczególności w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu oraz gdy dane będą niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5. Okres przetwarzania danych.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dane osobowe naszych Klientów przetwarzamy przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Państwa dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone. Dane osobowe przetwarzane są przez okres: – trwania umowy – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy; – przedawnienia roszczeń – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. – 5 lat – w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków wynikających z prawa podatkowego, liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Zwracamy Państwa uwagę, że okresy w latach liczone są od końca roku, w którym Spółka rozpoczęła przetwarzanie danych osobowych. Takie działanie ma na celu usprawnienie procesu usuwania lub niszczenia danych osobowych. Prosimy mieć na uwadze, iż odrębne liczenie terminu dla każdej zawartej umowy wiązałoby się z istotnymi trudnościami organizacyjnymi i technicznymi, dlatego ustanowienie jednej daty usuwania lub niszczenia danych osobowych, pozwala Spółce sprawniej i efektywniej zarządzać tym procesem. Oczywistym jest natomiast, iż w przypadku skorzystania przez Państwa z prawa do bycia zapomnianym, Spółka takie sytuacje rozpatruje i rozwiązuje indywidualnie.
6. Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi księgowe, informatyczne, prawne, transportowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą – banki, instytucje płatnicze. Mając świadomość jak ważne są Państwa dane osobowe, dokładamy wszelkich starań, aby ich przetwarzanie odbywało się zgodnie z prawem, a w przypadku przekazywania tych danych poza strukturę Spółki, dbamy o to, aby podmioty, którym dane są powierzane, zapewniało odpowiedni standard ich ochrony i zachowały ich poufność.
7. Prawa przysługujące Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych
Spółka gwarantuje spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z RODO: Jako podmioty danych macie Państwo prawo do: – Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; – Prawo do przenoszenia danych; – Prawo do wnoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; – Prawo do sprostowania ( poprawiania ) swoich danych; – Prawo do usunięcia danych – Prawo do ograniczenia przetwarzania danych; – Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy wypełnić wniosek pobrany ze strony internetowej naszej firmy: www.materace.atm.pl. i przesłać na adres: materace@op.pl lub na adres siedziby Spółki: ul.Łęczycka 49, 85-737 Bydgoszcz.